Computational Biology Labortory, National Yang Ming Chiao Tung University
Computational Biology Labortory, China Medical University
Publications
Reference:
Jia-Jun Liu, Chin-Sheng Yu, Hsiao-Wei Wu, Yu-Jen Chang, Chih-Peng Lin, Chih-Hao Lu. The Structure-based Cancer-related Single Amino Acid Variation Prediction. Scientific Reports, 2021, 11, Article number: 13599